STATUT

 

STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„ RAZEM NA SZLAKU ”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem na szlaku'' i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

  2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SON „Razem na szlaku”.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz przepisów Ustawy  „Prawo o Stowarzyszeniach ” z dnia 7 kwietnia 1989 roku ( Dz. U. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami ).

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania.

§ 5

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 6

Stowarzyszenie może używać znaku, odznaki oraz pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy.

ROZDZIAŁ II

Cele działania i sposób ich realizacji

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności inwalidów wzroku.

  2. Wyzwalanie inicjatywy osób niepełnosprawnych w szczególności inwalidów wzroku w kierunku ich wszechstronnej rehabilitacji.

  3. Turystyka i krajoznawstwo osób niepełnosprawnych w szczególności wśród inwalidów wzroku.

  4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych

  w szczególności wśród inwalidów wzroku.

  5. Rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu i turystyki krajoznawczej  osób niepełnosprawnych w szczególności inwalidów wzroku.

  6. Organizowanie różnych form rekreacji dla osób niepełnosprawnych

  w szczególności dla inwalidów wzroku.

  7. Ochrona i promocja zdrowia osób niepełnosprawnych w szczególności wśród inwalidów wzroku.

  8. Realizowanie programów dotyczących profilaktyki zdrowotnej oraz popularyzujących aktywny i zdrowy styl życia osób niepełnosprawnych w szczególności inwalidów wzroku.

  9. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w szczególności inwalidów wzroku.

10. Podejmowanie inicjatyw przeciwdziałającym patologiom społecznym.

11. Kształtowanie partnerskich postaw międzyludzkich.

12. Zrzeszanie osób niepełnosprawnych w szczególności inwalidów wzroku dla zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym kraju oraz integrowanie z osobami pełnosprawnymi.

13. Rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalno-oświatowej osób niepełnosprawnych w szczególności inwalidów wzroku.

§ 8

Cele wymienione w § 7 Stowarzyszenie osiąga w szczególności przez:

  1. Umożliwienie korzystania ze wszystkich form działalności Stowarzyszenia członkom   organizacji oraz innym niepełnosprawnym z osobami towarzyszącymi nie będącymi członkami Stowarzyszenia.

  2. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

  3. Upowszechnianie turystyki, czynnego wypoczynku, kultury fizycznej i sportu w środowisku osób niepełnosprawnych w szczególności wśród inwalidów wzroku.

  4. Organizowanie imprez w zakresie turystyki, rehabilitacji, czynnego wypoczynku i kultury fizycznej w tym imprez o charakterze integracyjnym.

  5. Organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, osamotnieniu i bezradności.

  6. W miarę możliwości zapewnienie pomocy pełnosprawnych przewodników (opiekunów) osobom niewidomym znajdującym się w izolacji społecznej z powodu kalectwa.

  7. Umożliwienie i ułatwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w imprezach kulturalno-oświatowych.

  8. Prowadzenie warsztatów rozwijających zainteresowania uczestników.

  9. Prowadzenie działalności szkoleniowej w ramach pozaszkolnych form kształcenia.

10. Organizowanie kursów, seminariów, konferencji, koncertów, wystaw itp.

11. Współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi oraz ze stowarzyszeniami o podobnym profilu działania.

12. Prowadzenie działalności wydawniczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

13. Pozyskiwanie środków niezbędnych do funkcjonowania Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych

 2. nadzwyczajnych

 3. honorowych

 4. wspierających.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać:  

 a ) każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający aktualne orzeczenie   zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia z tytułu utraty wzroku lub z tytułu innego schorzenia, który złożył pisemną deklarację członkowską i został przyjęty w poczet członków przez Zarząd  Stowarzyszenia

 b ) każdy małoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej posiadający zaświadczenie o niepełnosprawności, który za zgodą ustawowych przedstawicieli złoży pisemną deklarację zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia

 c ) cudzoziemiec mieszkający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który spełnia kryteria wymienione w pkt a i b.

 2. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna, która popiera cele Stowarzyszenia, z racji posiadanych kwalifikacji, uprawnień, wykonywania pracy zawodowej lub społecznej ma możliwości przyczyniania się do realizacji zadań statutowych.

 3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju kultury fizycznej, turystyki oraz kultury i oświaty w środowisku osób niepełnosprawnych.

 4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje określone świadczenia finansowe lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia.Członkowie wspierający biorą udział w pracach Stowarzyszenia osobiście lub poprzez upełnomocnionego przedstawiciela.

 

§ 11

Członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających na podstawie pisemnych deklaracji  przyjmuje i skreśla Zarząd Stowarzyszenia, natomiast godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Stowarzyszenia

§ 12

Zwyczajni i nadzwyczajni członkowie mają prawo do:

 1. brania czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia

 2. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego ( członkowie pełnoletni )

 3. zgłaszania wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia dotyczących sposobu realizacji zadań

 4. korzystania z pomocy, opieki i doradztwa władz Stowarzyszenia i osób współpracujących

 5. korzystania z materiałów będących w posiadaniu Stowarzyszenia.

§ 13

Członkom wspierającym i honorowym przysługują wszystkie prawa członkowskie, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

 1. brania czynnego udziału w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia

 2. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

 3. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,  a swoją postawą i działaniem przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia

 4. regularnego opłacania składek członkowskich, a członkowie wspierający  udzielania zadeklarowanej pomocy materialnej, technicznej i organizacyjnej.

§ 15

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. pisemną rezygnacją złożoną Zarządowi

 2. wykreślenie przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu:
 a ) działalności sprzecznej ze Statutem i Uchwałami
 b ) nie uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia
 c ) zalegania w opłacaniu składek przez okres jednego roku

 d ) utraty praw publicznych i obywatelskich

 e ) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej w przypadku członka wspierającego.

§ 16

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia z członkostwa przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które należy złożyć przynajmniej na 1 miesiąc przed terminem Walnego Zebrania.

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia

 

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej WZCS

 2. Zarząd Stowarzyszenia

 3. Komisja Rewizyjna

§ 18

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów,

przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 20

§ 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest WZCS.

 2. W WZCS mają prawo uczestniczyć członkowie zwyczajni i nadzwyczajni z głosem decydującym   oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

 3. W WZCS mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

 4. WZCS może obradować jako zwyczajne i nadzwyczajne.

 5. Podczas WZCS każdemu członkowi zwyczajnemu i nadzwyczajnemu przysługuje 1 głos.

§ 22

Zwyczajne WZCS zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej:

 a ) 1 raz na 2 lata jako zebranie sprawozdawcze

 b ) co 4 lata jako zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

§ 23

 1. Nadzwyczajne WZCS może być zwołane w każdym czasie, z ważnych przyczyn:
 a ) przez Zarząd z własnej inicjatywy
 b ) na wniosek Komisji Rewizyjnej
 c ) na wniosek 25% członków Klubu.

 2. Nadzwyczajne WZCS obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

 3. Nadzwyczajne WZCS  winno być zwołane w terminie l miesiąca od złożenia wniosku.

§ 24

Do kompetencji WZCS należy w szczególności:

 1. uchwalanie Statutu i jego zmian

 2. uchwalanie generalnych kierunków działania Stowarzyszenia

 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

 5. wybór władz naczelnych Stowarzyszenia:

 a ) Prezesa

 b ) od 2 do 4 członków Zarządu
 c ) 3 członków Komisji Rewizyjnej

 6. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego

 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji i uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawach członkowskich

 8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego majątku

 9. podejmowanie uchwał w innych istotnych dla Stowarzyszenia sprawach

10. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.

§ 25

 1. Uchwały WZCS w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków.

 2. Uchwały WZCS w drugim terminie zapadają większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, przy czym termin ten może być wyznaczony po upływie 1 godziny.

 3. Przy równej ilości głosów oddanych za i przeciw Uchwale decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.

 4. Głosowanie jest jawne, a na wniosek większości obecnych zarządza się głosowanie tajne.

 5. Nad sprawnością przebiegu WZCS czuwa wybrane przez jego uczestników Prezydium w składzie:  Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.

 6. Z obrad WZCS sporządza się protokół, który podpisują w terminie 30 dni:Przewodniczący i Sekretarz.

 7. Członkowie mają prawo zapoznawać się z treścią protokołu, który jest przechowywany przez Zarząd. Stowarzyszenia zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizowania dokumentów.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 26

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między WZCS.

§ 27

 1. Zarząd składa się z:

 a ) Prezesa

 b ) 2 do 4 członków

 2. W skład Zarządu wchodzą:

 a ) Prezes

 b ) Zastępca Prezesa

 c ) Sekretarz

 d ) Skarbnik

 3. Jeśli liczba członków Zarządu jest mniejsza od 5 osób dopuszczalne jest łączenie funkcji
 wymienionych w ust. 2

3. W razie, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie  Zarządu.W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu.

4. Zarząd konstytuuje się w terminie 7 dni od przeprowadzenia wyborów.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

 2. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu               oraz wytycznymi i uchwałami WZCS

 3. uchwalanie Regulaminu, planów działalności merytorycznej i budżetu oraz sporządzanie       sprawozdań z ich wykonania

 4. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach majątkowych, dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości, obciążenia majątku Stowarzyszenia, przyjmowanie darowizn

i zapisów

 5. wykonywanie Uchwał WZCS

 6. rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej i ustosunkowywanie się do nich

 7. przedstawianie podczas WZCS sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz zamierzeń  na przyszłość

 8. przyjmowanie i wykluczanie członków

 9. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnych WZCS

10. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich

11. współdziałanie z organami władzy samorządowej i administracji państwowej oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi

12. zawieranie umów cywilnoprawnych

13. udzielanie pełnomocnictw

14. prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej stosownie do obowiązujących przepisów

15. podejmowanie Uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych

16. delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia
 a ) na zjazdy, konferencje, szkolenia itp.
 b ) do stowarzyszeń oraz związków krajowych i zagranicznych

17. podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§ 29

Posiedzenia Zarządu zwoływane przez Prezesa odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 6 razy w roku.

§ 30

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 3 członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 31

W posiedzeniach Zarządu ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

§ 32

Oświadczenia woli w sprawach finansowych wymagają dwóch podpisów, w tym Prezesa i innego upoważnionego członka Zarządu.W innych sprawach dla ważności wymagany jest jeden podpis: Prezesa, jego zastępcy lub innej upoważnionej osoby.

§ 33

Do realizacji zadań wynikających z celów statutowych Zarząd może powołać lub angażować pracowników.   

Komisja Rewizyjna

§ 34

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 35

Komisja składa się z 3 członków, w tym: Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej.

W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Komisji Rewizyjnej.

§ 36

 1. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli i nadzoru.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z jego członkami w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 3. Członkiem komisji rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 37

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

 1. sprawowanie bieżącej kontroli nad całokształtem działalności Stowarzyszenia

 2. przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych

 3. uchwalanie Regulaminu działalności Zarządu

 4. składanie WZCS sprawozdań zawierających wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych Zarządu

 5. występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu

 6. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego WZCS

 7. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.

§ 38

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§ 39

Komisja Rewizyjna ma prawo wymagać od Zarządu wszelkich wyjaśnień i sprawozdań, może kontrolować księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Stowarzyszenia.

§ 40

W czynnościach  kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej mogą korzystać z pomocy osób kompetentnych upoważnionych przez Komisję.

§ 41

 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący WZCS  w terminie dwóch tygodni od daty wyboru.

 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

 3. Kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący.

§ 42

 1. Mandat członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej wygasa w momencie rozpatrzenia  wniosku absolutoryjnego przez WZCS.

 2. Utrata mandatu przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku:

 a ) pisemnego zrzeczenia się mandatu

 b ) odwołania przez organ , który dokonał wyboru

 c ) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 43

 1. Na majątek i fundusze Stowarzyszenia składają się:
 a ) wpisowe i składki członkowskie
 b ) wpływy z działalności statutowej
 c ) dotacje i subwencje
 d ) darowizny i zapisy
 e ) inne wpłaty.

 2. Niedopuszczalne jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań na majątku Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli - zwanej dalej osobami bliskimi.

 3. Niedopuszczalne jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 4. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków  organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§ 44

Środki pieniężne Stowarzyszenia gromadzone są na koncie w wyspecjalizowanych jednostkach bankowych.

§ 45

Stowarzyszenie może ubiegać się o: dotacje lub subwencje z urzędów państwowych, samorządowych i organizacji międzynarodowych oraz darowizny od osób fizycznych

i prawnych na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

§ 46

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 47

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictwa wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy Prezesa Zarządu oraz

osoby upoważnionej przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i  rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 48

Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały WZCS podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.               

§ 49

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia WZCS powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadza likwidację.

§ 50

Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, WZCS może wskazać organizację lub instytucję społeczną, na którą zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia po pokryciu zaciągniętych zobowiązań.

Postanowienia końcowe

§ 51

W sprawach nie unormowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz Kodeks Cywilny.        

 

Statut przyjęto uchwałą nr 5/2016 w dniu:  26 listopada 2016 r.