Opłata uzdrowiskowa /klimatyczna/

Opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się: 
1) pod warunkiem wzajemności — od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) od osób przebywających w szpitalach;
3) od osób niewidomych i ich przewodników;
4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Ponadto zgodnie z ww. ustawą gmina może pobrać jedną opłatę tj albo  uzdrowiskową, albo miejscową.
Z obowiązujących przepisów wynika, że bezprawne jest pobieranie opłaty ,, klimatycznej”, natomiast gminy na terenie której znajduje się uzdrowisko mogą pobrać opłatę – uzdrowiskową lub ew. miejscową.

Niepełnoprawność nie jest podstawą do uzyskania zwolnienia od opłat, za wyjątkiem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.