Odliczenia za turnus

Odliczenia za turnus

Odliczenia od podatku

Odpowiedź prawna:

Osoba posiadająca orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, może odliczyć  od dochodu całość wydatków poniesionych  na dwa odpłatne  pobyty na turnusach rehabilitacyjnych.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z póź. zm).